Over Merksemdok > Missie

Op deze pagina

Wat willen we?

We willen een plek zijn waar mensen hun eigen ding kunnen doen én erbij horen. We willen mee strijden tegen sociale uitsluiting.

Voor wie?

Merksemdok is een cultureel ontmoetingscentrum van de stad Antwerpen, gedragen door de buurt en de wijk, met een werking en aanbod voor alle inwoners van het district en de stad Antwerpen.

De focus ligt op kwetsbare personen en kansengroepen, mensen die (het risico lopen) uit de boot (te) vallen. Momenteel zijn dit anderstaligen (nieuw- en oudkomers) en mensen in armoede met bijzondere aandacht voor vrouwen, kinderen, tieners en jongeren.

Waar staan we voor?

 • Voor elk onderdeel van onze werking zijn ontmoeting, cultuur, vrije tijd en taal het vertrekpunt.
 • Bezoekers worden benaderd en erkend in hun individualiteit. We streven naar een aanpak op maat.
 • We hebben extra aandacht voor kwetsbare individuen.
 • We verwelkomen elke bezoeker op een open manier zonder vooringenomenheid. Een eerste indruk is belangrijk.
 • Bezoekers voelen zich veilig in Merksemdok. Dit vertaalt zich in de afwezigheid van agressie en in de aanwezigheid van wederzijds respect. De medewerkers, vrijwilligers en bezoekers behandelen elkaar respectvol, ongeacht hun achtergrond. Er is ook ruimte voor proberen (en mislukken), zonder druk of verwachtingen.
 • We streven naar duidelijkheid en transparantie over ons aanbod, over onze plannen, over onze verwachtingen en onze regels.
 • We zijn ambitieus.

Waarin geloven we?

Cultuur en vrije tijd als hefboom

We geloven dat participatie aan vrije tijd een opstap kan zijn naar een bredere maatschappelijke participatie (werk, actief burgerschap, sociaal netwerk …). In die zin is participatie aan vrije tijd niet iets dat komt na participatie op de arbeidsmarkt, in de politiek, aan het gezinsleven, …

 • Ontmoetingskansen creëren, ruimte geven voor het kleine ontmoeten en individuele netwerking faciliteren.
 • Zelfontplooiing, competentie- en talentontwikkeling stimuleren en faciliteren.
 • Ruimte maken voor zelfredzaamheid op het niveau van individuen, organisaties en gemeenschappen.

Dialoog en mede-eigenaarschap

We geloven dat Merksemdok sterker wordt door bezoekers en vrijwilligers als actieve participanten te zien.

 • Een breed draagvlak binnen het district dat verder reikt dan bezoekers.
 • Dialoog met vrijwilligers, bezoekers en andere organisaties en openheid voor hun input. Een werking afgestemd op de behoeftes van de bewoners in de wijk en in het district.
 • Co-creatie als een verder doorgedreven vorm van samenwerking van professionals en vrijwilligers. De rol van de professionele medewerker van het ontmoetingscentrum als begeleider en ondersteuner.

Samen in een netwerk

We geloven dat je een wijk niet alleen maakt. We willen samenwerken met bewoners en vrijwilligers- en professionele organisaties.

 • Eén onderdeel van de wijk zijn. De cohesie binnen de wijk versterken en mee netwerken stimuleren en creëren binnen de wijk.
 • Merksemdok is een partnerorganisatie. We bieden plaats aan nieuwe partners in huis én zijn een sterke speler binnen een netwerk van organisaties.
 • Merksemdok werkt samen, ondersteunt en verwijst door.